Tietosuojalauseke

Tietosuojalauseke

Johdanto

Seuraavan tietosuojalausekkeen avulla haluamme kertoa, minkä tyyppisiä henkilötietojasi (jäljempänä myös lyhyesti ”tietoja”) käsittelemme mihinkin tarkoitukseen ja missäkin laajuudessa. Tietosuojalauseke koskee kaikkia suorittamiamme henkilötietojen käsittelyjä sekä palveluidemme tuottamisen puitteissa että myös erityisesti verkkosivustoillamme, verkkokaupassamme, mobiilisovelluksissa (esim. Size Finder -sovellus) sekä ulkoisten verkkosivustojen sisällä, kuten esim. sosiaalisen median profiilimme (jäljempänä lyhyesti ”verkkotarjonta”).
Käytetyt käsitteet eivät ole sukupuolikohtaisia.
Versio: 22. kesäkuuta 2020

Sisältö

• Johdanto
• Rekisterinpitäjä
• Käsittelyiden yleiskuvaus
• Tietosuojavastaavan yhteystiedot
• Asianmukaiset oikeusperusteet
• Turvallisuustoimenpiteet
• Henkilötietojen välittäminen ja julkistaminen
• Tietojen käsittely kolmansissa maissa
• Evästeiden käyttö
• Kaupalliset ja liiketoiminnalliset palvelut
• Maksupalveluiden tarjoajat
• Verkkotarjonnan ja -isännöinnin tarjoaminen
• Yhteystiedot
• Uutiskirje ja sähköinen viestintä
• Mainosviestintä sähköpostin, postin, faksin tai puhelimen avulla
• Arvonnat ja kilpailut
• Verkkomarkkinointi
• Edustukset sosiaalisissa verkoissa (sosiaalinen media)
• Liitännäiset ja upotetut toiminnot sekä sisällöt
• Tietojen poistaminen
• Tietosuojalausekkeen muuttaminen ja päivittäminen
• Rekisteröityjen oikeudet
• Käsitteiden määritykset

Rekisterinpitäjä

LOWA Sportschuhe GmbH
Hauptstr. 19
85305 Jetzendorf, Saksa
Sähköpostiosoite: info@lowa.de
Puhelin: +49 8137 999–0
Julkaisutiedot: https://www.lowa.de/lowa-website/impressum.html

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Bernd Rodomski, sähköpostiosoite: datenschutz@lowa.de

Käsittelyiden yleiskuvaus

Jäljempänä olevassa yleiskuvauksessa kuvataan käsiteltävät tiedot ja niiden käsittelyn tarkoitus sekä viitataan rekisteröityihin.

Käsiteltyjen tietojen tyypit
• Perustiedot (esim. nimet, osoitteet).
• Sisältötiedot (esim. verkkolomakkeiden kautta syötetyt tiedot).
• Yhteystiedot (esim. sähköpostiosoite, puhelinnumerot).
• Meta-/tiedonsiirtotiedot (esim. laitetiedot, IP-osoitteet).
• Käyttötiedot (esim. vieraillut verkkosivustot, kiinnostus sisältöihin, käyttöajat).
• Sosiaaliset tiedot (tiedot, joihin sovelletaan sosiaalista salassapitovelvollisuutta ja joita esim. sosiaaliturvalaitokset, sosiaaliviranomaiset ja eläkeviranomaiset käsittelevät).
• Sijaintitiedot (tiedot laitteen tai henkilön maantieteellisestä sijainnista).
• Sopimustiedot (esim. sopimuskohde, voimassaoloaika, asiakasluokka).
• Maksutiedot (esim. pankkiyhteystiedot, laskut, maksuhistoria).

Rekisteröityjen luokat

• Työntekijät (esim. virkailijat, hakijat, entiset työntekijät).
• Liiketoiminta- ja sopimuskumppanit.
• Asianomaiset.
• Viestintäkumppanit.
• Asiakkaat.
• Käyttäjät (esim. verkkosivuston vierailijat, verkkopalveluiden käyttäjät).
• Arvontojen ja kilpailujen osanottajat.

Käsittelyn tarkoitukset

• Verkkotarjontamme ja helppokäyttöisyyden mahdollistaminen.
• Konversioseuranta.
• Toimisto- ja organisaatiomenettelyt.
• Laitteiden välinen seuranta (käyttäjätietojen laitteiden välinen käsittely markkinointitarkoituksia varten).
• Suoramarkkinointi (esim. sähköpostitse tai postitse).
• Arvontojen ja kilpailujen toteuttaminen.
• Kiinnostuksenkohteisiin ja käyttäytymiseen perustuva markkinointi.
• Yhteydenottokyselyt ja viestintä.
• Konversiomittaus (markkinointitoimien tehokkuuden mittaus).
• Profilointi (käyttäjäprofiilien luonti).
• Uudelleenmarkkinointi.
• Kattavuuden mittaus (esim. käyttötilastot, palaavien vierailijoiden tunnistus).
• Turvallisuustoimenpiteet.
• Seuranta (esim. kiinnostukseen/käyttäytymiseen perustuva profilointi, evästeiden käyttö).
• Sopimukseen liittyvien palveluiden ja asiakaspalvelun tuottaminen.
• Kyselyiden hallinta ja niihin vastaaminen.

Asianmukaiset oikeusperusteet

Seuraavassa kerromme yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) oikeusperusteista, joiden perusteella käsittelemme henkilötietoja. Huomaa, että GDPR:n sääntöjen lisäksi voidaan soveltaa sinun tai meidän asuin- tai kotimaassamme sovellettavia kansallisia tietosuojamääräyksiä. Jos yksittäistapauksessa lisäksi sovelletaan erityisiä oikeusperusteita, ilmoitamme näistä sinulle tietosuojalausekkeessa.

• Suostumus (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta) – Rekisteröity on antanut suostumuksen henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa tiettyä tarkoitusta varten.
• Sopimuksen toteuttaminen ja sopimusta edeltävät kyselyt (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta) – Käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen toteuttamiseksi, jonka sopimusosapuoli rekisteröity on, tai sopimusta edeltävien toimenpiteiden suorittamiseksi, jotka tehdään rekisteröidyn pyynnöstä.
• Laillinen velvoite (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c alakohta) – Käsittely vaaditaan sellaisen laillisen velvoitteen täyttämiseksi, jota rekisterinpitäjän on noudatettava.
• Oikeutetut edut (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta) – Käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi, mikäli henkilötietojen suojaamista edellyttävät rekisteröidyn edut tai perusoikeudet ja perusvapaudet eivät syrjäytä niitä.

Kansalliset tietosuojasäädökset Saksassa: Saksassa sovelletaan tietosuojaan yleisen tietosuoja-asetuksen tietosuojasäännösten lisäksi kansallisia säädöksiä. Tähän liittyy erityisesti henkilötietojen väärinkäytöltä suojaamista tietojenkäsittelyn yhteydessä koskeva laki (liittovaltion tietosuojalaki, Bundesdatenschutzgesetz – BDSG). BDSG sisältää erityisesti erikoissäädöksiä, jotka koskevat oikeutta saada pääsy tietoihin, oikeutta tietojen poistamiseen, vastustamisoikeutta, henkilötietojen erityisten luokkien käsittelyä, käsittelyä muita tarkoituksia varten ja välittämistä sekä automatisoitua päätöksentekoa yksittäistapauksessa profilointi mukaan luettuna. Lisäksi siinä säädetään tietojenkäsittelystä työsuhteen tarkoituksia varten (§ 26 BDSG), erityisesti työsuhteiden solmimisen, toteuttamisen tai päättämisen osalta, sekä työntekijöiden suostumuksesta. Lisäksi voidaan soveltaa yksittäisten osavaltioiden omia tietosuojalakeja.

Turvallisuustoimenpiteet

Taataksemme riskin mukaisen suojaustason suoritamme soveltuvia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä lakimääräysten mukaisesti huomioiden tekninen kehitys, toteutuskustannukset ja käsittelyn tyyppi, laajuus, olosuhteet ja tarkoitukset sekä erilaiset ilmenemistodennäköisyydet ja luonnollisten henkilöiden oikeuksien ja vapauksien riskin taso.

Toimenpiteisiin kuuluvat erityisesti tietojen luottamuksellisuuden, eheyden ja saatavuuden varmistaminen valvomalla fyysistä ja sähköistä pääsyä tietoihin sekä myös niihin liittyvän käytön, syötön, luovuttamisen, saatavuuden ja erottamisen varmistaminen. Lisäksi olemme laatineet menettelyitä, jotka takaavat rekisteröidyn oikeuksien valvonnan, tietojen poistamisen ja reaktiot tietojen vaarantumiseen. Otamme myös henkilötietojen suojaamisen huomioon jo laitteistoja, ohjelmistoja sekä menettelyitä kehitettäessä tai valittaessa tietosuojan periaatteen mukaisesti tekniikan suunnittelun ja tietosuojaa edistävien esiasetusten kautta.

IP-osoitteen lyhentäminen: Lyhennämme IP-osoitteesi tai annamme lyhentää sen, jos se on mahdollista tai IP-osoitteen tallentaminen ei ole välttämätöntä. Jos IP-osoite lyhennetään, mistä käytetään myös nimitystä ”IP-osoitteen anonymisointi”, poistetaan viimeinen oktetti, eli IP-osoitteen kaksi viimeistä lukua (IP-osoite tarkoittaa tässä kontekstissa verkkopalvelun tarjoajan internetyhteydelle antamaa yksilöllistä tunnusta). IP-osoitteen lyhentäminen estää henkilön tunnistamisen IP-osoitteen avulla tai vaikeuttaa sitä olennaisesti.

SSL-salaus (https): Käytämme SSL-salausta suojataksemme tietoja, jotka olet antanut verkkopalveluidemme kautta. Tunnistat tällaiset salatut yhteydet selaimesi osoiterivillä olevasta etuliitteestä https://.

Henkilötietojen välittäminen ja julkistaminen

Suorittamamme henkilötietojen käsittelyn puitteissa tiedot voidaan välittää toiseen paikkaan, toisille yrityksille, oikeudellisesti itsenäisille organisaatioyksiköille tai henkilöille tai julkistaa näille. Näiden tietojen vastaanottajiin voivat lukeutua esim. maksulaitokset maksutapahtumien puitteissa, IT-tehtäviin valtuutetut palveluntarjoajat tai verkkosivustoon yhdistettävien palveluiden ja sisältöjen tarjoajat. Tällaisissa tapauksissa noudatamme lakimääräyksiä ja solmimme tietojesi vastaanottajien kanssa vastaavat erikoissopimukset, jotka suojaavat tietojasi.

Tietojen käsittely kolmansissa maissa

Jos käsittelemme tietoja kolmannessa maassa (eli Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolella) tai käsittely tapahtuu kolmansien osapuolien palveluiden käytön puitteissa tai tietoja julkaistaan tai välitetään muille henkilöille, elimille tai yrityksille, tämä tapahtuu vain lakimääräysten mukaisesti.
Käsittelemme tietoja tai annamme käsitellä niitä nimenomaisen suostumuksen tai sopimuksen tai lainsäädännön vaatiman välittämisen edellytyksellä vain sellaisissa kolmansissa maissa, joissa on hyväksytty tietosuojataso, joihin kuuluvat Privacy-Shield-sertifioidut USA:ssa toimivat käsittelijät, tai erityisten takuiden perusteella, kuten esim. sopimusvelvoite EU-komission niin kutsuttujen vakiosuojalausekkeiden kautta, sertifioinnit tai sitovat sisäiset tietosuojamääräykset, (yleisen tietosuoja-asetuksen 44–49 artikla, EU-komission tietosivu: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_de).

Evästeiden käyttö

Evästeet ovat tekstitiedostoja, jotka sisältävät vierailtujen verkkosivustojen tai domainien tietoja ja jotka selain tallentaa vierailijan tietokoneelle. Evästeen tarkoituksena on ensisijaisesti tallentaa tietoja vierailijasta hänen vieraillessaan verkkotarjonnassa tai sen jälkeen. Tallennettaviin tietoihin voivat kuulua esim. verkkosivuston kieliasetukset, sisäänkirjautumistila, ostoskori tai kohta, jossa on katsottu video. Sisällytämme evästeiden käsitteen alle lisäksi muita tekniikoita, jotka täyttävät samoja tehtäviä kuin evästeet (esim. jos käyttäjän tiedot tallennetaan pseudonyymin verkkotunnisteen avulla, josta käytetään myös nimitystä ”käyttäjätunnisteet”).

Erotamme seuraavat evästetyypit ja toiminnot:

• Tilapäiset evästeet (myös: istuntoevästeet): Tilapäiset evästeet poistetaan viimeistään sen jälkeen, kun käyttäjä on poistunut verkkosivustolta ja sulkenut selaimensa.
• Pysyvät evästeet: Pysyvät evästeet pysyvät tallennettuina myös selaimen sulkemisen jälkeen. Näin esimerkiksi sisäänkirjautumistila voidaan tallentaa tai ensisijaiset sisällöt näyttää suoraan, kun käyttäjä vierailee verkkosivustolla uudelleen. Samoin tällaiseen evästeeseen voidaan tallentaa käyttäjien kiinnostuksenkohteita, joita käytetään kattavuuden mittaamiseen tai markkinointitarkoituksiin.
• Ensimmäisen osapuolen evästeet: Ensimmäisen osapuolen evästeet asetamme itse.
• Kolmannen osapuolen evästeet (myös: kolmannen osapuolen palveluntarjoajan evästeet): Kolmansien osapuolien evästeitä käyttävät pääasiassa mainostajat (niin kutsutut kolmannet osapuolet) käsitelläkseen käyttäjätietoja.
• Pakolliset (myös: olennaiset tai ehdottomasti tarpeelliset) evästeet: Evästeet voivat olla ehdottomasti välttämättömiä verkkosivuston toiminnan kannalta (esim. sisäänkirjautumis- tai muiden käyttäjätietojen tallentamiseksi tai turvallisuussyistä).
• Tilastointi-, markkinointi- ja personalisointievästeet: Lisäksi evästeitä käytetään yleensä myös kattavuuden mittauksen puitteissa sekä silloin, kun käyttäjän kiinnostuksenkohteet tai hänen käyttäytymisensä (esim. tiettyihin sisältöihin tutustuminen, toimintojen käyttö jne.) yksittäisillä verkkosivustoilla tallennetaan käyttäjäprofiiliin. Tällaisten profiilien avulla käyttäjille näytetään esim. sisältöjä, jotka vastaavat heidän potentiaalisia kiinnostuksenkohteitaan. Tästä menettelystä käytetään myös nimitystä ”seuranta”, eli käyttäjien potentiaalisten kiinnostuksenkohteiden seuranta. . Jos käytämme evästeitä tai seurantatekniikoita, ilmoitamme asiasta erikseen tietosuojalausekkeessamme tai suostumuksen pyytämisen yhteydessä.

Tietoja oikeusperusteista: Se, minkä oikeusperusteen nojalla käsittelemme henkilötietojasi evästeiden avulla, riippuu siitä, pyydämmekö sinulta suostumuksen. Jos suostumusta pyydetään ja hyväksyt evästeiden käytön, tietojesi käsittelyn oikeusperuste on annettu suostumus. Muussa tapauksessa evästeiden avulla käsiteltyjä tietoja käsitellään oikeutettujen etujemme perusteella (esim. oikeutettu etu verkkotarjontamme liiketaloudelliseen käyttöön ja parantamiseen) tai, jos evästeiden käyttö on pakollista, sopimusvelvoitteidemme täyttämiseksi.

Säilytysaika: Jos emme ilmoita yksityiskohtaisia tietoja pysyvien evästeiden säilytysajasta (esim. niin kutsutun Cookie-Opt-In-prosessin puitteissa), säilytysaika voi lähtökohtaisesti olla enintään kaksi vuotta.

Yleisiä tietoja peruuttamisesta ja vastustamisesta (Opt-Out): Voit milloin tahansa perua antamasi suostumuksen tai vastustaa tietojesi käsittelyä evästetekniikoilla (yhteinen nimitys ”Opt-Out”) siitä riippumatta, tapahtuuko käsittely suostumuksen vai lakisääteisen luvan perusteella. Voit ilmoittaa vastustamisesta selaimesi asetuksilla, esim.
poistamalla evästeet käytöstä (mikä voi myös rajoittaa verkkotarjontamme toimintakykyä). Evästeiden käyttöä verkkomarkkinoinnin tarkoituksiin voi vastustaa myös useiden palveluiden avulla, ennen kaikkea seurannan tapauksessa, verkkosivustojen https://optout.aboutads.info ja https://www.youronlinechoices.com/ kautta. Lisäksi voit saada muita vastustamisohjeita käytettyjen palveluntarjoajien ja evästeiden tietojen puitteissa.

Evästetietojen käsittely suostumuksen perusteella: Ennen kuin käsittelemme tai annamme käsitellä tietoja evästeiden käytön puitteissa, pyydämme käyttäjältä suostumuksen, jonka voi perua milloin tahansa. Ennen kuin suostumus annetaan, käytetään kuitenkin evästeitä, jotka ovat ehdottoman tarpeellisia verkkotarjontamme toiminnan kannalta.
Evästeasetukset / evästeiden vastustamismahdollisuus:

[TIETO LINKKI EVÄSTE-OPT-IN-ASETUKSIEN AVAAMISEEN]

• Käsitellyt tietotyypit: Käyttötiedot (esim. vieraillut verkkosivustot, kiinnostus sisältöihin, käyttöajat), meta-/tiedonsiirtotiedot (esim. laitetiedot, IP-osoitteet).
• Rekisteröidyt: Käyttäjät (esim. verkkosivuston vierailijat, verkkopalveluiden käyttäjät).
• Oikeusperusteet: Suostumus (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta), oikeutetut edut (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta).

Kaupalliset ja liiketoiminnalliset palvelut

Käsittelemme sopimus- ja liikekumppaneidemme, esim. asiakkaiden ja asianomaisten (yhdessä ”sopimuskumppanit”) tietoja sopimuksellisten ja vastaavien oikeussuhteiden sekä tähän liittyvien toimenpiteiden puitteissa ja viestintään sopimuskumppaneiden kanssa (tai ennen sopimuksen solmimista), esim. vastataksemme pyyntöihin.

Käsittelemme näitä tietoja täyttääksemme sopimusvelvoitteemme, suojataksemme oikeuksiamme sekä näihin tehtäviin liittyvien hallintotehtävien sekä yrityksen organisoinnin tarkoituksia varten. Luovutamme sopimuskumppaneiden tietoja sovellettavan lainsäädännön puitteissa kolmansille osapuolille vain, jos se on tarpeen edellä mainittuja tarkoituksia varten tai lakisääteisten velvollisuuksiemme täyttämiseksi tai jos se tapahtuu rekisteröityjen suostumuksella (esim. asianosaiset televiestintä-, kuljetus- ja muut apupalvelut sekä alihankkijat, pankit, vero- ja oikeudelliset neuvonantajat, maksupalveluiden tarjoajat tai veroviranomaiset). Sopimuskumppaneille ilmoitetaan muista käsittelymuodoista, esim. markkinoinnin tarkoituksia varten, tämän tietosuojalausekkeen puitteissa.

Ilmoitamme sopimuskumppaneille ennen tietojen keruuta tai sen yhteydessä, esim. verkkolomakkeissa, erityisellä tunnisteella (esim. värit) tai symboleilla (esim. tähti tms.) tai henkilökohtaisesti, mitkä tiedot ovat tarpeen mainittuja tarkoituksia varten.

Poistamme kaikki tiedot lakisääteisten takuu- ja vastaavien velvollisuuksien päättymisen jälkeen, eli yleisesti neljän vuoden kuluttua, paitsi jos tiedot tallennetaan asiakastilille, jolloin niitä säilytetään niin kauan kuin on tarpeen arkistoinnista johtuvista lakisääteisistä syistä (esim. verotusta varten yleensä kymmenen vuotta). Poistamme sopimuskumppanin meille toimeksiannon puitteissa antamat tiedot toimeksiannon määräysten mukaisesti, yleensä toimeksiannon päätyttyä.

Jos käytämme palveluidemme tuottamiseen kolmansien osapuolien palveluntarjoajia tai alustoja, sovelletaan käyttäjien ja palveluntarjoajien suhteeseen kyseisten kolmansien osapuolien ja alustojen liiketoimintaehtoja ja tietosuojaohjeita.

Asiakastili: Sopimuskumppanit voivat luoda verkkotarjonnassamme tilin (esim. asiakas- tai käyttäjätili, lyhyesti ”asiakastili”). Jos asiakastilin rekisteröinti on pakollista, sopimuskumppaneille ilmoitetaan sekä tästä että rekisteröintiin vaadittavista tiedoista. Asiakastilit eivät ole julkisia eivätkä hakukoneet voi indeksoida niitä. Rekisteröitymisen sekä sen jälkeen kirjautumisten ja asiakastilin käyttöjen puitteissa tallennamme asiakkaan IP-osoitteet sekä käyttöajat, jotta voimme todistaa rekisteröitymisen ja estää asiakastilin mahdollisen väärinkäytön.

Jos asiakas on irtisanonut asiakastilinsä, poistetaan asiakastiliä koskevat tiedot, ellei säilytys ole tarpeen lakisääteisistä syistä. On asiakkaan vastuulla suojata tietonsa asiakastilin irtisanomisen tapauksessa.

Taloudelliset analyysit ja markkinatutkimus: Yritystaloudellisista syistä johtuen ja jotta voimme tunnistaa markkinatendenssit sekä sopimuskumppaneiden ja käyttäjien toiveet analysoimme meillä olevia liiketoimintaprosesseja, sopimuksia, pyyntöjä jne. koskevia tietoja, missä yhteydessä rekisteröityjen joukkoon voi sisältyä verkkoviestintämme sopimuskumppaneita, asianomaisia, asiakkaita, vierailijoita ja käyttäjiä.

Analyysit tehdään yritystaloudellisten analyysien, markkinoinnin ja markkinatutkimuksen tarkoitusta varten (esim. erilaisten asiakasryhmien määrittämiseksi). Tässä yhteydessä voimme, jos saatavilla, ottaa huomioon rekisteröityjen käyttäjien profiilit sekä heidän tietonsa, esim. käytettyihin palveluihin liittyen. Analyysejä käytämme ainoastaan me eikä niitä julkaista ulkopuolelle, mikäli kyse ei ole anonyymeistä analyyseista, joiden arvot ovat koottuja eli anonymisoituja. Lisäksi huomioimme käyttäjien yksityisyyden ja käsittelemme tietoja analyysitarkoituksia varten mahdollisimman pseudonyymisti ja, mikäli mahdollista, anonyymisti (esim. koottuina tietoina).

Kauppa ja E-commerce: Käsittelemme asiakkaidemme tietoja, jotta he voivat valita, hankkia tai tilata valitut tuotteet sekä niihin liittyvät palvelut sekä myös niiden maksamisen ja tilauksen tai suorittamisen mahdollistamiseksi.
Vaadittavat tiedot on merkitty pakollisiksi tilaus- tai vastaavan hankintaprosessin puitteissa, ja niitä ovat vain toimitusta tai saataville antamista ja laskutusta varten tarvittavat tiedot sekä yhteystiedot, jotta asiakkaaseen voidaan tarvittaessa ottaa yhteyttä.

• Käsitellyt tietotyypit: Perustiedot (esim. nimet, osoitteet), maksutiedot (esim. pankkiyhteystiedot, laskut, maksuhistoria), yhteystiedot (esim. sähköpostiosoite, puhelinnumerot), sopimustiedot (esim. sopimuskohde, voimassaoloaika, asiakasluokka), käyttötiedot (esim. vieraillut verkkosivustot, kiinnostus sisältöihin, käyttöajat), meta-/tiedonsiirtotiedot (esim. laitetiedot, IP-osoitteet).
• Rekisteröidyt: Asianomaiset, liiketoiminta- ja sopimuskumppanit, asiakkaat.
• Käsittelyn tarkoitukset: Sopimukseen liittyvien palveluiden tuottaminen ja asiakaspalvelu, yhteydenottokyselyt ja viestintä, toimisto- ja organisaatiomenettelyt, pyyntöjen hallinta ja niihin vastaaminen, turvallisuustoimenpiteet, konversioseuranta, kiinnostuksenkohteisiin ja käyttäytymiseen perustuva markkinointi, profilointi (käyttäjäprofiilien luonti).
• Oikeusperusteet: Sopimuksen toteuttaminen ja sopimusta edeltävät kyselyt (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta), laillinen velvoite (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c alakohta), oikeutetut edut (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta).

Maksupalveluiden tarjoajat

Sopimus- ja muiden oikeussuhteiden puitteissa, lakisääteisten velvoitteiden vuoksi ja muuten oikeutettujen etujemme perusteella tarjoamme rekisteröidyille tehokkaita ja turvallisia maksumahdollisuuksia. Käytämme tähän pankkien ja luottolaitosten ohella muita maksupalveluiden tarjoajia (yhdessä ”maksupalveluiden tarjoajat”).

Maksupalveluiden tarjoajien käsittelemiin tietoihin kuuluvat perustiedot, kuten esim. nimi ja osoite, pankkiyhteystiedot, kuten esim. tilinumerot tai luottokorttinumerot, salasanat, TAN-koodit ja tarkistusnumerot sekä sopimukseen, summiin ja vastaanottajaan liittyvät tiedot. Tiedot tarvitaan, jotta maksutapahtumat voidaan suorittaa. Syötettyjä tietoja käsittelevät ja ne tallentavat kuitenkin vain maksupalvelun tarjoajat. Tämä tarkoittaa, että me emme saa mitään tiliin tai luottokorttiin liittyviä tietoja, vaan ainoastaan tiedot maksun vahvistuksesta tai maksamatta jättämisestä. Maksupalveluiden tarjoajat voivat välittää tiedot luottotietopalveluihin. Tämän välittämisen tarkoituksena on identiteetti- ja luottoarvio. Tähän liittyen pyydämme tutustumaan maksupalveluiden tarjoajien yleisiin sopimusehtoihin ja tietosuojaperiaatteisiin.

Maksuihin sovelletaan kyseisen maksupalvelun tarjoajan liiketoimintaehtoja ja tietosuojaperiaatteita, jotka voi katsoa kyseisiltä verkkosivustoilta tai maksusovelluksista. Pyydämme tutustumaan näihin myös, jos tarvitset lisätietoja tai haluat käyttää peruutusoikeutta, oikeutta saada pääsy tietoihin ja muita rekisteröidyn oikeuksia.

• Käsitellyt tietotyypit: Perustiedot (esim. nimet, osoitteet), maksutiedot (esim. pankkiyhteystiedot, laskut, maksuhistoria), sopimustiedot (esim. sopimuskohde, voimassaoloaika, asiakasluokka), käyttötiedot (esim. vieraillut verkkosivustot, kiinnostus sisältöihin, käyttöajat), meta-/tiedonsiirtotiedot (esim. laitetiedot, IP-osoitteet).
• Rekisteröidyt: Asiakkaat, asianomaiset.
• Käsittelyn tarkoitukset: Sopimukseen liittyvien palveluiden ja asiakaspalvelun tuottaminen.
• Oikeusperusteet: Sopimuksen toteuttaminen ja sopimusta edeltävät kyselyt (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta), oikeutetut edut (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta).

Käytetyt palvelut ja palveluntarjoajat:

• Unzer: Maksupalvelut; palveluntarjoaja: Unzer GmbH, Vangerowstraße 18, 69115 Heidelberg, Saksa; verkkosivusto: https://www.unzer.com/en; tietosuojalauseke: https://www.unzer.com/en/datenschutz.
• iDEAL: Maksupalvelut; palveluntarjoaja: Currence Holding B.V., Beethovenstraat 300 Amsterdam, 1077, Alankomaat; verkkosivusto: https://www.ideal.nl/en; tietosuojalauseke: https://www.ideal.nl/en/disclaimer-privacy-statement/.
• Klarna / välitön tilisiirto: Maksupalvelut; palveluntarjoaja: Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Ruotsi; verkkosivusto: https://www.klarna.com/de; tietosuojalauseke: https://www.klarna.com/de/datenschutz.
• Mastercard: Maksupalvelut; palveluntarjoaja: Mastercard Europe SA, Chaussée de Tervuren 198A, B-1410 Waterloo, Belgia; verkkosivusto: https://www.mastercard.de/de-de.html; tietosuojalauseke: https://www.mastercard.de/de-de/datenschutz.html.
• PayPal: Maksupalvelut ja -ratkaisut (esim. PayPal, PayPal Plus, Braintree); palveluntarjoaja: PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22–24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg; verkkosivusto: https://www.paypal.com/de; tietosuojalauseke: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.
• Visa: Maksupalvelut; palveluntarjoaja: Visa Europe Services Inc., Zweigniederlassung London, 1 Sheldon Square, London W2 6TT, Iso-Britannia; verkkosivusto: https://www.visa.de; tietosuojalauseke: https://www.visa.de/nutzungsbedingungen/visa-privacy-center.html.

Verkkotarjonnan ja -isännöinnin tarjoaminen

Jotta voimme tarjota verkkotarjontamme turvallisesti ja tehokkaasti, käytämme yhden tai useamman verkkoisännöintipalvelun tarjoajan palveluita, joiden palvelimilta (esim. heidän hallinnoimiltaan palvelimilta) verkkotarjonta voidaan avata. Näitä tarkoituksia varten voimme käyttää infrastruktuuri- ja alustapalveluita, tietojenkäsittelykapasiteettia, tallennustilaa sekä tietokantapalveluita sekä turvallisuuspalveluita ja teknisiä huoltopalveluita.

Isännöinnin tarjoamisen yhteydessä käsiteltyihin tietoihin voivat kuulua kaikki verkkotarjontamme käyttäjää koskevat tiedot, jotka saadaan käytön ja viestinnän puitteissa. Näihin lukeutuvat yleensä IP-osoite, joka tarvitaan, jotta verkkotarjontojen sisällöt voidaan toimittaa selaimelle, ja kaikki verkkotarjontamme sisällä tai verkkosivustoilta tehdyt syötteet.

Käyttötietojen ja lokitiedostojen kerääminen: Me itse (tai verkkoisännöintikumppanimme) keräämme tietoja palvelimen jokaisesta käytöstä (niin kutsutut palvelinlokitiedostot). Palvelinlokitiedostoihin voivat sisältyä avattujen verkkosivustojen ja tiedostojen osoitteet ja nimet, avaamisen päivämäärä ja kellonaika, siirretyt datamäärät, ilmoitus onnistuneesta avaamisesta, selaintyyppi ja versio, käyttäjän käyttöjärjestelmä, edeltävän katsotun sivun verkko-osoite (edeltävä vierailtu sivu) ja yleensä IP-osoitteet ja pyytävä tarjoaja.

Palvelinlokitiedostoja voidaan käyttää ensinnäkin turvallisuuden vuoksi, eli palvelimen ylikuormittumisen välttämiseksi (erityisesti väärinkäyttötapausten tapauksessa, niin kutsutut DDoS-hyökkäykset), ja toiseksi palvelimen kuormituksen vähentämiseksi ja sen vakauden varmistamiseksi.

• Käsitellyt tietotyypit: Sisältötiedot (esim. verkkolomakkeiden syötteet), käyttötiedot (esim. vieraillut verkkosivustot, kiinnostus sisältöihin, käyttöajat), meta-/tiedonsiirtotiedot (esim. laitetiedot, IP-osoitteet).
• Rekisteröidyt: Käyttäjät (esim. verkkosivuston vierailijat, verkkopalveluiden käyttäjät).
• Oikeusperusteet: Oikeutetut edut (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta).

Yhteystiedot

Kun meihin otetaan yhteyttä (esim. yhteydenottolomakkeella, sähköpostilla, puhelimitse tai sosiaalisten medioiden kautta), käsitellään kysyvän henkilön tietoja, jos se on tarpeen yhteydenottokyselyihin vastaamiseksi ja mahdollisiin pyydettyihin toimenpiteisiin liittyen.

Yhteydenottopyyntöihin vastaaminen sopimussuhteiden tai sopimuksentekoa edeltävien suhteiden puitteissa tapahtuu, jotta voimme täyttää sopimusvelvoitteemme tai vastata sopimukseen liittyviin (sopimuksen tekoa edeltäviin) kysymyksiin ja yleisesti oikeutettujen etujemme perusteella vastata kysymyksiin.

• Käsitellyt tietotyypit: Perustiedot (esim. nimet, osoitteet), yhteystiedot (esim. sähköpostiosoite, puhelinnumerot), sisältötiedot (esim. verkkolomakkeiden syötteet).
• Rekisteröidyt: Viestintäkumppanit.
• Käsittelyn tarkoitukset: Yhteydenottokyselyt ja viestintä.
• Oikeusperusteet: Sopimuksen toteuttaminen ja sopimusta edeltävät kyselyt (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta), oikeutetut edut (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta).

Uutiskirje ja sähköinen viestintä

Lähetämme uutiskirjeitä, sähköposteja ja muita sähköisiä viestejä (jäljempänä ”uutiskirje”) vain vastaanottajan suostumuksella tai lakisääteisellä luvalla. Mikäli uutiskirjeen tilaamisen puitteissa kuvataan sisällöt konkreettisesti, niitä sovelletaan käyttäjän suostumukseen. Yleisesti uutiskirjeemme sisältävät tietoja palveluistamme ja meistä.

Uutiskirjeemme tilaamiseen riittää yleensä, että annat meille sähköpostiosoitteesi. Voimme kuitenkin pyytää ilmoittamaan nimen, jotta voimme puhutella vastaanottajaa uutiskirjeessä henkilökohtaisesti, tai muita tietoja, mikäli ne ovat tarpeen uutiskirjeen tarkoituksia varten.

Double-Opt-In-menetelmä: Uutiskirjeemme tilaus tapahtuu yleisesti niin kutsuttua Double-Opt-In-menetelmää käyttäen. Tämä tarkoittaa, että saat tilaamisen jälkeen sähköpostin, jossa sinua pyydetään vahvistamaan tilauksesi. Tämä vahvistus tarvitaan, jotta kukaan ei voi tehdä tilausta vieraalla sähköpostiosoitteella. Uutiskirjetilaukset kirjataan lokiin, jotta tilausprosessi voidaan todistaa lakisääteisten vaatimusten mukaisesti. Tähän sisältyy tilaus- ja vahvistusajankohdan sekä IP-osoitteen tallennus. Myös lähetyspalvelun tarjoajalle tallennettujen tietojesi muutokset kirjataan lokiin.

Poistaminen ja käsittelyn rajoittaminen: Voimme säilyttää annetut sähköpostiosoitteet enintään kolme vuotta oikeutettujen etujemme perusteella ennen kuin poistamme ne, jotta voimme todistaa kerran annetun suostumuksen. Näiden tietojen käsittely rajoitetaan mahdollisten vaatimusten torjumisen tarkoitukseen. Yksilöllinen poistopyyntö on mahdollinen milloin tahansa, mikäli samalla vahvistetaan suostumuksen aiempi olemassaolo. Jos on velvoitteita jatkuvaan vastustamisen tarkkailuun, pidätämme oikeuden tallentaa sähköpostiosoitteet pelkästään tätä tarkoitusta varten estolistalle (niin kutsuttu ”musta lista”).

Tilauksen kirjaus lokiin tapahtuu oikeutettujen etujemme perusteella prosessin asianmukaisen kulun todistamisen tarkoitusta varten. Jos valtuutamme palveluntarjoajan lähettämään sähköpostit, tämä tapahtuu oikeutettujen etujemme perusteella, jotta meillä olisi tehokas ja turvallinen lähetysjärjestelmä.

Tietoja oikeusperusteista: Uutiskirjeen lähetys tapahtuu vastaanottajan suostumuksen perusteella tai, jos suostumusta ei vaadita, oikeutettujen etujemme perusteella, jotka ovat tehdä suoramarkkinointia, mikäli se on sallittua esim. kanta-asiakasmainonnan tapauksessa. Jos valtuutamme palveluntarjoajan lähettämään sähköpostit, tämä tapahtuu oikeutettujen etujemme perusteella. Rekisteröitymisprosessi tallennetaan oikeutettujen etujemme perusteella, jotta voimme todistaa, että se on suoritettu lain mukaisesti.

Sisällöt: Tietoja meistä, palveluistamme, kampanjoistamme ja tarjouksistamme.

Analyysi ja onnistumisen arviointi: Uutiskirjeet sisältävät niin kutsutun ”verkkojäljitteen” (web-beacon), eli pikselikokoisen tiedoston, joka avataan palvelimeltamme tai, jos käytämme lähetyspalvelun tarjoajaa, sen palvelimelta, kun uutiskirje avataan. Tämän avauksen puitteissa kerätään pääasiassa teknisiä tietoja, kuten tietoja selaimesta ja järjestelmästäsi sekä myös IP-osoitteesi ja avaamisen ajankohta.

Näitä tietoja käytetään uutiskirjeemme tekniseen parantamiseen teknisten tietojen tai kohderyhmien ja niiden lukukäyttäytymisen avulla avauspaikkojen (jotka voidaan määrittää IP-osoitteen avulla) tai käyttöaikojen perusteella. Tämä analyysi sisältää myös määrityksen siitä, avataanko uutiskirjeet, milloin ne avataan ja mitä linkkejä napsautetaan. Nämä tiedot voidaan teknisistä syistä johtuen kohdistaa yksittäisiin uutiskirjeen vastaanottajiin. Meidän tai mahdollisesti käytettävän lähetyspalvelun tarjoajan pyrkimyksenä ei kuitenkaan ole tarkkailla yksittäisiä käyttäjiä. Käytämme analyysejä pääasiassa siihen, että tunnistamme käyttäjiemme lukutottumukset ja voimme mukauttaa sisältömme heille tai lähettää erilaisia sisältöjä käyttäjien kiinnostuksenkohteiden mukaisesti.

Uutiskirjeen analysointi ja onnistumisen mittaus tapahtuvat, mikäli käyttäjä on antanut nimenomaisen suostumuksen, oikeutettujen etujemme perusteella helppokäyttöisen sekä turvallisen uutiskirjejärjestelmän käyttämisen tarkoitusta varten, joka sekä palvelee meidän liiketoiminnallisia etujamme että vastaa käyttäjien odotuksia.
Menestyksen mittauksen erillinen peruutus ei ole valitettavasti mahdollista, tässä tapauksessa on peruttava koko uutiskirjetilaus tai sitä on vastustettava.

• Käsitellyt tietotyypit: Perustiedot (esim. nimet, osoitteet), yhteystiedot (esim. sähköpostiosoite, puhelinnumerot), meta-/tiedonsiirtotiedot (esim. laitetiedot, IP-osoitteet), käyttötiedot (esim. vieraillut verkkosivustot, kiinnostus sisältöihin, käyttöajat).
• Rekisteröidyt: Viestintäkumppanit.
• Käsittelyn tarkoitukset: Suoramarkkinointi (esim. sähköpostitse tai postitse).
• Oikeusperusteet: Suostumus (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta), oikeutetut edut (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta).
• Vastustamismahdollisuus (Opt-Out): Voit perua uutiskirjeen tilauksen milloin tahansa, eli perua suostumuksesi, tai vastustaa vastaanottamista jatkossa. Linkki uutiskirjeen peruuttamiseen löytyy jokaisen uutiskirjeen lopusta tai voit käyttää tähän jotakin edellä ilmoitetuista yhteydenottomahdollisuuksista, mieluiten sähköpostia.

Käytetyt palvelut ja palveluntarjoajat:

• Mailchimp: Sähköpostimarkkinointialusta; palveluntarjoaja: ”Mailchimp” – Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, USA; verkkosivusto: https://mailchimp.com; tietosuojalauseke: https://mailchimp.com/legal/privacy/; Privacy Shield (tietosuojatason takuu, kun tietoja käsitellään USA:ssa): https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active.
• SparkPost: Sähköpostimarkkinointialusta; palveluntarjoaja: Message Systems, Inc. (dba SparkPost), 9160 Guilford Rd., Columbia, Maryland 21046, USA; verkkosivusto: https://www.sparkpost.com; tietosuojalauseke: https://www.sparkpost.com/policies/privacy; Privacy Shield (tietosuojatason takuu, kun tietoja käsitellään USA:ssa): https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzTTAA0&status=Active.

Mainosviestintä sähköpostin, postin, faksin tai puhelimen avulla

Käsittelemme henkilötietoja mainosviestinnän tarkoituksia varten, joka voi tapahtua lakimääräysten mukaisesti eri kanavien kautta, kuten esim. sähköposti, puhelin, posti tai faksi.
Vastaanottajilla on oikeus perua annetut suostumukset milloin tahansa tai vastustaa mainosviestintää milloin tahansa.
Peruuttamisen tai vastustamisen jälkeen voimme tallentaa suostumuksen todistamiseen vaaditut tiedot enintään kolme vuotta oikeutettujen etujemme perusteella, ennen kuin poistamme ne. Näiden tietojen käsittely rajoitetaan mahdollisten vaatimusten torjumisen tarkoitukseen. Yksilöllinen poistopyyntö on mahdollinen milloin tahansa, mikäli samalla vahvistetaan suostumuksen aiempi olemassaolo.
• Käsitellyt tietotyypit: Perustiedot (esim. nimet, osoitteet), yhteystiedot (esim. sähköpostiosoite, puhelinnumerot).
• Rekisteröidyt: Viestintäkumppanit.
• Käsittelyn tarkoitukset: Suoramarkkinointi (esim. sähköpostitse tai postitse).
• Oikeusperusteet: Suostumus (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta), oikeutetut edut (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta).

Arvonnat ja kilpailut

Käsittelemme arvontojen ja kilpailujen osanottajien henkilötietoja vain sovellettavia tietosuojamääräyksiä noudattaen, mikäli käsittely on tarpeen arvonnan järjestämiseksi, toteuttamiseksi ja suorittamiseksi, osanottajat ovat hyväksyneet käsittelyn tai käsittely tapahtuu oikeutettujen etujemme vuoksi (esim. oikeutettu etu arvonnan turvallisuuteen tai etujemme suojaamiseen väärinkäytöltä tallentamalla mahdollisesti IP-osoitteet lähetettäessä arvontatietoja).

Huomaa, että osallistujien nimet voidaan julkaista myös, jos osallistujien syöttämiä tietoja julkaistaan arvontojen puitteissa (esim. arvontaan syötettyjen tietojen äänestyksen tai esittelyn taikka arvonnan voittajien esittelyn tai raportoinnin puitteissa). Osallistujat voivat vastustaa tätä milloin tahansa.

Jos arvonta tehdään verkkoalustalla tai sosiaalisessa verkossa (esim. Facebook tai Instagram, jäljempänä ”verkkoalusta”), sovelletaan lisäksi kyseisten alustojen käyttö- ja tietosuojasäännöksiä. Huomaa näissä tapauksissa, että olemme vastuussa arvonnan puitteissa annetuista osallistujien tiedoista ja että arvontaa koskevat kyselyt on osoitettava meille.

Osallistujien tiedot poistetaan heti, kun arvonta tai kilpailu on päättynyt ja tietoja ei enää tarvita kilpailijoille tiedottamista varten tai koska kilpailua koskevia kyselyitä ei ole odotettavissa. Yleisesti osallistujien tiedot poistetaan viimeistään kuusi kuukautta arvonnan päättymisen jälkeen. Voittajien tiedot voidaan säilyttää tätä pidempään, jotta esim. voidaan vastata palkintoja koskeviin kysymyksiin tai toimittaa palkintosuoritukset; tässä tapauksessa säilytysaika määräytyy palkinnon tyypistä riippuen ja on esim. tuotteiden ja palveluiden tapauksessa enintään kolme vuotta, jotta esim. takuutapaukset voidaan käsitellä. Lisäksi osallistujien tiedot voidaan säilyttää pidempään esim. arvonnan raportoinnin muodossa online- ja offline-medioissa.

Jos arvontojen puitteissa kerätään tietoja myös muita tarkoituksia varten, määräytyvät niiden käsittely ja säilytysaika kyseisen käytön tietosuojaperiaatteiden mukaan (esim. uutiskirjeen tilauksen tapauksessa arvonnan puitteissa).

• Käsitellyt tietotyypit: Perustiedot (esim. nimet, osoitteet), sisältötiedot (esim. verkkolomakkeiden syötteet).
• Rekisteröidyt: Arvontojen ja kilpailujen osanottajat.
• Käsittelyn tarkoitukset: Arvontojen ja kilpailujen toteuttaminen.
• Oikeusperusteet: Sopimuksen toteuttaminen ja sopimusta edeltävät kyselyt (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta).

Lisätietoja arvonnoista saat osoitteesta: lowa.com/legal/raffles

Verkkomarkkinointi

Käsittelemme henkilötietoja verkkomarkkinoinnin tarkoituksia varten, mihin saattaa liittyä erityisesti mainostilojen markkinointi tai mainostavien ja muiden sisältöjen esittäminen (yhdessä ”sisällöt”) käyttäjien potentiaalisten kiinnostuksenkohteiden avulla sekä niiden tehokkuuden mittaus.

Näitä tarkoituksia varten luodaan niin kutsuttuja käyttäjäprofiileja. Ne tallennetaan tiedostoon (niin kutsuttu ”eväste”) tai niitä käytetään vastaaviin menettelyihin, joiden avulla tallennetaan mainittujen sisältöjen esittämisen kannalta olennaiset käyttäjien tiedot. Näitä tietoja voivat olla esim. tarkastellut sisällöt, vieraillut verkkosivustot, käytetyt verkot, mutta myös tiedonsiirtokumppanit ja tekniset tiedot, kuten käytetty selain, tietokonejärjestelmä sekä tiedot käyttöajoista. Jos käyttäjät ovat sallineet sijaintitietojensa keräämisen, voidaan käsitellä myös niitä.

Myös käyttäjien IP-osoitteet tallennetaan. Joka tapauksessa käytämme käyttäjien suojaamiseen käytettävissä olevaa IP-osoitteen lyhentämismenetelmää (eli pseudonymisointi IP-osoitteen lyhentämiseksi).

Verkkomarkkinointimenetelmän puitteissa ei yleisesti tallenneta mitään käyttäjien salaamatonta dataa (esim. sähköpostiosoitteita tai nimiä), vaan pseudonyymejä. Siten me verkkomarkkinointimenetelmien tarjoajana emme myöskään tiedä käyttäjien todellista identiteettiä, vaan vain heidän profiileihinsa tallennetut tiedot.

Profiilien tiedot tallennetaan yleensä evästeisiin tai vastaavien menetelmien avulla. Näitä evästeitä voidaan myöhemmin käyttää yleisesti myös muilla verkkosivustoilla, jotka käyttävät samaa verkkomarkkinointimenetelmää, niitä voidaan lukea ja analysoida sisältöjen esittämisen tarkoituksia varten sekä myös täydentää muilla tiedoilla ja ne voidaan tallentaa verkkomarkkinointimenetelmän tarjoajan palvelimelle.

Poikkeustapauksissa profiileihin voidaan kohdistaa salaamatonta dataa. Näin tapahtuu, jos käyttäjät ovat esim. jonkin sosiaalisen verkon jäseniä, jonka verkkomarkkinointimenetelmää me käytämme ja verkko yhdistää käyttäjien profiilit edellä mainittuihin tietoihin. Pyydämme huomioimaan, että käyttäjät voivat tehdä lisäsopimuksia palveluntarjoajien kanssa, esim. suostumuksella rekisteröitymisen puitteissa.

Me saamme yleisesti vain pääsyn koottuihin tietoihin mainosnäyttöjemme menestyksestä. Voimme kuitenkin tarkistaa niin kutsuttujen konversiomittausten puitteissa, mitkä verkkomarkkinointimenetelmämme ovat johtaneet niin kutsuttuun konversioon, eli esim. sopimuksen solmimiseen meidän kanssamme. Konversiomittausta käytetään ainoastaan markkinointitoimenpiteidemme menestyksen analysointiin.

Jos toisin ei ole ilmoitettu, pyydämme pitämään lähtökohtana sitä, että käytetyt evästeet tallennetaan kahden vuoden ajaksi.

Tietoja oikeusperusteista: Jos pyydämme käyttäjiltä heidän suostumustaan kolmansien osapuolien palveluntarjoajien käyttöön, tietojen käsittelyn oikeusperuste on suostumus. Muussa tapauksessa käyttäjien tietoja käsitellään oikeutettujen etujemme perusteella (eli oikeus tehokkaisiin, taloudellisiin ja vastaanottajalle helppokäyttöisiin palveluihin). Huomaa tässä yhteydessä myös tässä tietosuojalausekkeessa olevat evästeiden käyttöä koskevat tiedot.

Kohderyhmien muodostaminen Google Analytics -palvelun avulla: Käytämme Google Analytics -palvelua, jotta voimme näyttää Googlen ja sen kumppaneiden mainospalveluiden sisällä olevat mainokset vain sellaisille käyttäjille, jotka ovat myös osoittaneet kiinnostusta verkkotarjontaamme kohtaan tai joilla on tiettyjä ominaisuuksia (esim. kiinnostusta tiettyihin aiheisiin tai tuotteisiin, jotka määritetään vierailtujen verkkosivustojen avulla), jotka välitämme Googlelle (niin kutsuttu ”uudelleenmarkkinointi” tai ”Google-Analytics-Audiences”). Remarketing Audiences -palvelun avulla haluamme myös varmistaa, että mainoksemme vastaavat käyttäjien mahdollisia kiinnostuksenkohteita.

Google Universal Analytics: Käytämme Google Analytics -palvelua Universal-Analyticsin muodossa (https://support.google.com/analytics/answer/2790010?hl=de&ref_topic=6010376). ”Universal Analytics” on Google Analyticsin menetelmä, joka tekee käyttäjäanalyysejä pseudonyymien käyttäjäprofiilien perusteella ja tekee käyttäjästä pseudonyymin profiilin, joka sisältää tietoja eri laitteilla tapahtuvasta käytöstä (niin kutsuttu ”Cross-Device-Tracking”).
• Käsitellyt tietotyypit: Käyttötiedot (esim. vieraillut verkkosivustot, kiinnostus sisältöihin, käyttöajat), meta-/tiedonsiirtotiedot (esim. laitetiedot, IP-osoitteet), sijaintitiedot (tiedot laitteen tai henkilön maantieteellisestä sijainnista), sosiaaliset tiedot (tiedot, joihin sovelletaan sosiaalista salassapitovelvollisuutta ja joita esim. sosiaaliturvalaitokset, sosiaaliviranomaiset ja eläkeviranomaiset käsittelevät).
• Rekisteröidyt: Käyttäjät (esim. verkkosivuston vierailijat, verkkopalveluiden käyttäjät), työntekijät (esim. virkailijat, hakijat, entiset työntekijät), tiedonsiirtokumppanit.
• Käsittelyn tarkoitukset: Seuranta (esim. kiinnostukseen/käyttäytymiseen perustuva profilointi, evästeiden käyttö), uudelleenmarkkinointi, konversioseuranta, kiinnostuksenkohteisiin ja käyttäytymiseen perustuva markkinointi, profilointi (käyttäjäprofiilien luonti), konversiomittaus (markkinointitoimien tehokkuuden mittaus), kattavuuden mittaus (esim. käyttötilastot, palaavien vierailijoiden tunnistus), laitteiden välinen seuranta (käyttäjätietojen laitteiden välinen käsittely markkinointitarkoituksia varten).
• Turvallisuustoimenpiteet: IP-osoitteen lyhentäminen (IP-osoitteen pseudonymisointi).
• Oikeusperusteet: Suostumus (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta), oikeutetut edut (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta).
• Vastustamismahdollisuus (Opt-Out): Pyydämme tutustumaan kyseisten palveluntarjoajien tietosuojaperiaatteisiin ja palveluntarjoajien ilmoittamiin vastustamismahdollisuuksiin (niin kutsuttu ”Opt-Out”). Jos mitään eksplisiittistä Opt-Out-mahdollisuutta ei ole annettu, on ensinnäkin mahdollista kytkeä evästeet pois päältä selaimesi asetuksissa. Tämä voi kuitenkin rajoittaa verkkotarjontamme toimintoja. Suosittelemme siksi lisäksi seuraavia Opt-Out-mahdollisuuksia, jotka tarjotaan kootusti kullekin alueelle: a) Eurooppa: https://www.youronlinechoices.eu. b) Kanada: https://www.youradchoices.ca/choices. c) USA: https://www.aboutads.info/choices. d) Alueet ylittävästi: https://optout.aboutads.info.

Käytetyt palvelut ja palveluntarjoajat:

• Google Tag Manager: Google Tag Manager on ratkaisu, jonka avulla hallitsemme niin kutsuttuja verkkosivustojen tunnisteita käyttöliittymän kautta, jolloin voimme yhdistää verkkotarjontaamme muita palveluita. Tag Manager itse (joka implementoi tunnisteet) ei käsittele käyttäjien henkilötietoja. Käyttäjien henkilötietojen käsittelyyn liittyen pyydämme tutustumaan Google-palveluiden seuraaviin tietoihin. Palveluntarjoaja: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti, emoyhtiö: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; verkkosivusto: https://marketingplatform.google.com; tietosuojalauseke: https://policies.google.com/privacy; Privacy Shield (tietosuojatason takuu, kun tietoja käsitellään USA:ssa): https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.
• Google Analytics: Verkkomarkkinointi ja verkkoanalyysi; palveluntarjoaja: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti, emoyhtiö: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; verkkosivusto: https://marketingplatform.google.com/intl/de/about/analytics/; tietosuojalauseke: https://policies.google.com/privacy; Privacy Shield (tietosuojatason takuu, kun tietoja käsitellään USA:ssa): https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active; vastustamismahdollisuus (Opt-Out): Opt-Out-Plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, asetukset mainosten näyttämistä varten: https://adssettings.google.com/authenticated.
• Google Universal Analytics: Palveluntarjoaja: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti, emoyhtiö: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; verkkosivusto: https://marketingplatform.google.com; turvallisuustoimenpiteet: IP-osoitteen lyhentäminen (IP-osoitteen pseudonymisointi); tietosuojalauseke: https://policies.google.com/privacy; Privacy Shield (tietosuojatason takuu, kun tietoja käsitellään USA:ssa): https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.
• Google Ads ja konversiomittaus: Käytämme verkkomarkkinointimenetelmää ”Google Ads” voidaksemme sijoittaa mainoksia Google-mainosverkkoon (esim. hakutuloksiin, videoihin, verkkosivustoille jne.), jolloin ne näytetään sellaisille käyttäjille, joilla oletetaan olevan kiinnostusta mainoksiin. Lisäksi mittaamme mainosten konversion. Saamme kuitenkin tietää vain niiden käyttäjien anonyymin kokonaismäärän, jotka ovat napsauttaneet mainostamme ja jotka on johdettu edelleen niin kutsutulla ”Conversion-Tracking-Tag-tunnisteella” varustetulle sivulle. Me itse emme kuitenkaan saa mitään tietoja, joiden avulla käyttäjät voidaan tunnistaa. Palveluntarjoaja: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti, emoyhtiö: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; verkkosivusto: https://marketingplatform.google.com; tietosuojalauseke: https://policies.google.com/privacy; Privacy Shield (tietosuojatason takuu, kun tietoja käsitellään USA:ssa): https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.
• Google Ad Manager: Käytämme ”Google Marketing Platform -alustaa” (ja palveluita, kuten esim. ”Google Ad Manager”) voidaksemme sijoittaa mainoksia Google-mainosverkkoon (esim. hakutuloksiin, videoihin, verkkosivustoille jne.). Google Marketing Platform -alustalle on ominaista, että mainokset näytetään reaaliaikaisesti käyttäjien oletettujen kiinnostuksenkohteiden avulla. Näin verkkotarjontamme mainokset voidaan näyttää kohdistetusti, jotta käyttäjille esitetään vain sellaisia mainoksia, jotka vastaavat potentiaalisesti heidän kiinnostuksenkohteitaan. Jos käyttäjälle näytetään esim. sellaisten tuotteiden mainoksia, joista hän on ollut kiinnostunut muissa verkkotarjonnoissa, puhutaan uudelleenmarkkinoinnista. Palveluntarjoaja: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti, emoyhtiö: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; verkkosivusto: https://marketingplatform.google.com; tietosuojalauseke: https://policies.google.com/privacy; Privacy Shield (tietosuojatason takuu, kun tietoja käsitellään USA:ssa): https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

Edustukset sosiaalisissa verkoissa (sosiaalinen media)

Olemme edustettuna verkossa sosiaalisissa verkoissa ja käsittelemme tässä yhteydessä käyttäjien tietoja viestiäksemme niissä aktiivisten käyttäjien kanssa tai tarjotaksemme tietoa itsestämme.

Huomaa, että käyttäjien tietoja voidaan tällöin käsitellä Euroopan unionin alueen ulkopuolella. Tästä voi aiheutua käyttäjille riskejä, koska esim. käyttäjien oikeuksien soveltaminen voi olla vaikeampaa. Huomaa USA:ssa sijaitsevien palveluntarjoajien osalta, joilla on Privacy-Shield-sertifiointi tai jotka tarjoavat vastaavat takuut turvallisesta tietosuojatasosta, että ne ovat sitoutuneet noudattamaan EU:n tietosuojastandardeja.

Lisäksi käyttäjien tietoja käsitellään sosiaalisten verkkojen sisällä yleensä markkinatutkimuksen ja mainostamisen tarkoituksiin. Esim. käyttäytymisen ja siitä ilmenevien käyttäjien kiinnostuksenkohteiden avulla voidaan luoda käyttöprofiileja. Käyttöprofiileja taas voidaan käyttää, jotta voidaan esim. näyttää verkkojemme sisä- ja ulkopuolella mainoksia, jotka vastaavat oletettavasti käyttäjien kiinnostuksenkohteita. Näitä tarkoituksia varten käyttäjien tietokoneille tallennetaan yleensä evästeitä, joihin tallennetaan käyttäjien käyttäytyminen ja kiinnostuksenkohteet.

Lisäksi käyttöprofiileihin voidaan tallentaa myös tietoja käyttäjien käyttämistä laitteista riippumatta (erityisesti, jos käyttäjät ovat kyseisten alustojen jäseniä ja ovat kirjautuneet niille sisään).

Tutustu kyseisten verkkojen tietosuojalausekkeisiin ja toiminnanharjoittajien tietoihin saadaksesi yksityiskohtaisia tietoja kulloisistakin käsittelymuodoista ja vastustamismahdollisuuksista (Opt-Out).
Huomautamme myös, että tiedusteluiden ja rekisteröidyn oikeuksien käyttämisen tapauksessa on tehokkainta ottaa yhteyttä palveluntarjoajiin. Vain palveluntarjoajat pääsevät käyttäjien tietoihin ja voivat suorittaa suoraan vastaavat toimenpiteet ja antaa tietoja. Jos tarvitset silti apua, voit ottaa yhteyttä meihin.
• Käsitellyt tietotyypit: Perustiedot (esim. nimet, osoitteet), yhteystiedot (esim. sähköpostiosoite, puhelinnumerot), sisältötiedot (esim. verkkolomakkeiden syötteet), käyttötiedot (esim. vieraillut verkkosivustot, kiinnostus sisältöihin, käyttöajat), meta-/tiedonsiirtotiedot (esim. laitetiedot, IP-osoitteet).
• Rekisteröidyt: Käyttäjät (esim. verkkosivuston vierailijat, verkkopalveluiden käyttäjät).
• Käsittelyn tarkoitukset: Yhteydenottokyselyt ja viestintä, seuranta (esim. kiinnostukseen/käyttäytymiseen perustuva profilointi, evästeiden käyttö), uudelleenmarkkinointi, kattavuuden mittaus (esim. käyttötilastot, palaavien vierailijoiden tunnistus).
• Oikeusperusteet: Oikeutetut edut (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta).
Käytetyt palvelut ja palveluntarjoajat:
• Instagram: Sosiaalinen verkko; palveluntarjoaja: Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA; verkkosivusto: https://www.instagram.com; tietosuojalauseke: https://instagram.com/about/legal/privacy.
• Facebook: Sosiaalinen verkko; palveluntarjoaja: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland, emoyhtiö: Facebook, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA; verkkosivusto: https://www.facebook.com; tietosuojalauseke: https://www.facebook.com/about/privacy; Privacy Shield (tietosuojatason takuu, kun tietoja käsitellään USA:ssa): https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active; vastustamismahdollisuus (Opt-Out): Mainosnäyttöjen asetukset: https://www.facebook.com/settings?tab=ads; lisätietoja tietosuojasta: Sopimus henkilötietojen yhteisestä käsittelystä Facebook-sivuilla: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum, Facebook-sivustojen tietosuojaperiaatteet: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.
• Pinterest: Sosiaalinen verkko; palveluntarjoaja: Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA, ; verkkosivusto: https://www.pinterest.com; tietosuojalauseke: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy; vastustamismahdollisuus (Opt-Out): https://about.pinterest.com/de/privacy-policy.
• YouTube: Sosiaalinen verkko; palveluntarjoaja: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti, emoyhtiö: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; tietosuojalauseke: https://policies.google.com/privacy; Privacy Shield (tietosuojatason takuu, kun tietoja käsitellään USA:ssa): https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active; vastustamismahdollisuus (Opt-Out): https://adssettings.google.com/authenticated.

Liitännäiset ja upotetut toiminnot sekä sisällöt

Yhdistämme verkkotarjonnassamme toiminto- ja sisältöelementtejä, jotka tulevat kyseisten palveluntarjoajien palvelimilta (jäljempänä ”kolmannen osapuolen palveluntarjoajat”). Nämä voivat olla esimerkiksi grafiikkoja, videoita tai sosiaalisen median painikkeita sekä artikkeleita (jäljempänä yhdessä ”sisällöt”).

Yhdistämisen edellytyksenä on aina, että näiden sisältöjen kolmannen osapuolen palveluntarjoajat käsittelevät käyttäjän IP-osoitetta, sillä ne eivät voisi lähettää sisältöjä selaimelle ilman IP-osoitetta. Siten IP-osoite vaaditaan näiden sisältöjen tai toimintojen näyttämiseksi. Pyrimme käyttämään vain sellaisia sisältöjä, joiden kyseiset palveluntarjoajat käyttävät IP-osoitetta vain sisältöjen toimittamiseen. Kolmannen osapuolen palveluntarjoajat voivat lisäksi käyttää niin kutsuttuja pikselitunnisteita (näkymättömiä grafiikoita, joista käytetään myös nimitystä ”Web Beacon” eli ”verkkojäljite”) tilastointi- tai markkinointitarkoituksia varten. Pikselitunnisteiden avulla voidaan analysoida tietoja, kuten tämän verkkosivuston sivujen vierailijaliikenne. Pseudonymisoidut tiedot voidaan lisäksi tallentaa evästeisiin käyttäjän laitteelle, ja ne voivat sisältää muun muassa teknisiä tietoja selaimesta ja käyttöjärjestelmästä, näytettävistä verkkosivustoista ja vierailuajasta sekä muita tietoja verkkotarjontamme käytöstä, ja ne voidaan myös yhdistää muista lähteistä saatuihin vastaaviin tietoihin.

Tietoja oikeusperusteista: Jos pyydämme käyttäjiltä heidän suostumustaan kolmansien osapuolien palveluntarjoajien käyttöön, tietojen käsittelyn oikeusperuste on suostumus. Muussa tapauksessa käyttäjien tietoja käsitellään oikeutettujen etujemme perusteella (eli oikeus tehokkaisiin, taloudellisiin ja vastaanottajalle helppokäyttöisiin palveluihin). Huomaa tässä yhteydessä myös tässä tietosuojalausekkeessa olevat evästeiden käyttöä koskevat tiedot.

• Käsitellyt tietotyypit: Käyttötiedot (esim. vieraillut verkkosivustot, kiinnostus sisältöihin, käyttöajat), meta-/tiedonsiirtotiedot (esim. laitetiedot, IP-osoitteet), perustiedot (esim. nimet, osoitteet), yhteystiedot (esim. sähköpostiosoite, puhelinnumerot), sisältötiedot (esim. verkkolomakkeiden syötteet).
• Rekisteröidyt: Käyttäjät (esim. verkkosivuston vierailijat, verkkopalveluiden käyttäjät).
• Käsittelyn tarkoitukset: Verkkotarjontamme tarjoaminen ja helppokäyttöisyys, sopimukseen liittyvien palveluiden ja asiakaspalvelun tuottaminen, turvallisuustoimenpiteet, kyselyiden hallinta ja niihin vastaaminen.
• Oikeusperusteet: Suostumus (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta), sopimuksen toteuttaminen ja sopimusta edeltävät kyselyt (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta), oikeutetut edut (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta).
Käytetyt palvelut ja palveluntarjoajat:
• YouTube-videot: Videosisällöt; palveluntarjoaja: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti, emoyhtiö: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; verkkosivusto: https://www.youtube.com; tietosuojalauseke: https://policies.google.com/privacy; Privacy Shield (tietosuojatason takuu, kun tietoja käsitellään USA:ssa): https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active; vastustamismahdollisuus (Opt-Out): Opt-Out-Plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, asetukset mainosten näyttämistä varten: https://adssettings.google.com/authenticated.

Tietojen poistaminen

Käsittelemämme tiedot poistetaan lakimääräysten mukaisesti heti, kun niiden käsittelyn sallivat suostumukset perutaan tai muut luvat raukeavat (esim. kun näiden tietojen käsittelyn tarkoitus poistuu tai niitä ei enää tarvita tarkoitusta varten).

Jos tietoja ei poisteta, koska ne ovat tarpeen muita ja lakisääteisesti sallittuja tarkoituksia varten, niiden käsittelyä näitä tarkoituksia varten rajoitetaan. Tämä tarkoittaa, että tiedot lukitaan eikä niitä käsitellä muita tarkoituksia varten. Tämä koskee esim. tietoja, jotka on säilytettävä kauppa- tai verolainsäädäntöön perustuvista syistä, tai joiden säilyttäminen on tarpeellista oikeusvaateiden esittämiseksi, harjoittamiseksi tai puolustamiseksi tai luonnollisen tai oikeushenkilön oikeuksien suojaamiseksi.

Lisätietoja henkilötietojen poistamisesta on myös tämän tietosuojalausekkeen yksittäisten tietosuojaperiaatteiden yhteydessä.

Tietosuojalausekkeen muuttaminen ja päivittäminen

Pyydämme tutustumaan säännöllisesti tietosuojalausekkeemme sisältöön. Muokkaamme tietosuojalauseketta heti, kun suorittamiemme tietojenkäsittelyiden muutokset sitä vaativat. Ilmoitamme sinulle heti, kun muutosten vuoksi vaaditaan toimia sinun puoleltasi (esim. suostumus) tai muu yksilöllinen ilmoitus.
Huomaa, että jos annamme tässä tietosuojalausekkeessa yritysten tai organisaatioiden osoitteita ja yhteystietoja, osoitteet voivat muuttua ajan mittaan. Tarkista tiedot ennen yhteydenottoa.

Rekisteröityjen oikeudet

Yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisena rekisteröitynä sinulla on erilaisia oikeuksia, jotka määräytyvät erityisesti yleisen tietosuoja-asetuksen 15–21 artiklan mukaan:
• Vastustamisoikeus: Sinulla on oikeus vastustaa yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan e tai f alakohdan perusteella tehtävää henkilötietojesi käsittelyä milloin tahansa omasta erityistilanteestasi johtuvista syistä; tämä koskee myös näihin säännöksiin tukeutuvaa profilointia. Jos sinua koskevia henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointia varten, sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käyttöä tällaisen mainonnan tarkoituksiin; tämä koskee myös profilointia, mikäli se on yhteydessä tällaiseen suoramarkkinointiin.
• Peruutusoikeus suostumusten tapauksessa: Sinulla on oikeus perua antamasi suostumukset milloin tahansa.
• Oikeus saada pääsy tietoihin: Sinulla on oikeus vaatia vahvistus siitä, käsitelläänkö kyseisiä tietoja, sekä saada tiedot näistä tiedoista ja muista tiedoista sekä kopio tiedoista lakimääräysten mukaisesti.
• Oikeus tietojen oikaisemiseen: Sinulla on lakimääräysten mukaisesti oikeus vaatia sinua koskevien tietojen täydentämistä tai sinua koskevien virheellisten tietojen oikaisemista.
• Oikeus tietojen poistamiseen ja käsittelyn rajoittamiseen: Sinulla on lakimääräysten mukaisesti oikeus vaatia, että sinua koskevat tiedot poistetaan välittömästi tai vaihtoehtoisesti lakimääräysten mukaisesti vaatia tietojen käsittelyn rajoittamista.
• Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen: Sinulla on lakimääräysten mukaisesti oikeus saada meille antamasi sinua koskevat tiedot jäsennetyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa tai vaatia niiden siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle.
• Valitukset valvontaviranomaiselle: Lisäksi sinulla on lakimääräysten mukaisesti oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, erityisesti vakituisen oleskelupaikkasi, työpaikkasi tai oletetun loukkauksen tapahtumapaikan jäsenmaassa, jos arvioit, että sinua koskevien henkilötietojen käsittely rikkoo yleistä tietosuoja-asetusta.

Meidän vastaava valvontaviranomaisemme:

Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht
Postiosoite: Promenade 27 (Schloss) 91522 Ansbach
Sähköposti: poststelle@lda.bayern.de

Käsitteiden määritykset

Tässä kappaleessa saat yleiskuvauksen tässä tietosuojalausekkeessa käytetyistä käsitteistä. Monet käsitteet on otettu lainsäädännöstä ja määritetty ennen kaikkea yleisen tietosuoja-asetuksen 4 artiklassa. Oikeudelliset määritelmät ovat sitovia. Seuraavien selitysten tarkoituksena on sitä vastoin auttaa ymmärtämään asia. Käsitteet ovat aakkosjärjestyksessä.

• Konversioseuranta: ”Konversioseuranta” (englanniksi ”Conversion Tracking”) tarkoittaa menetelmää, jonka avulla voidaan määrittää markkinointitoimenpiteiden tehokkuus. Tätä varten käyttäjän laitteille tallennetaan yleensä eväste sellaisten verkkosivustojen sisällä, joilla markkinointitoimenpiteitä tehdään, ja se avataan sitten uudelleen kohdeverkkosivustolla. Näin voimme esimerkiksi selvittää, ovatko muilla verkkosivustoilla näyttämämme mainokset olleet menestyksekkäitä.
• Laitteiden välinen seuranta: Laitteiden välinen seuranta on seurannan muoto, jossa käyttäjän käyttäytymistä ja kiinnostuksenkohteita koskevat tiedot tallennetaan laitteet ylittävästi niin kutsuttuihin profiileihin määrittämällä käyttäjille verkkotunniste. Näin käyttäjätietoja voidaan analysoida käytetyistä selaimista tai laitteista (esim. matkapuhelimet tai pöytätietokoneet) riippumatta yleensä markkinointitarkoituksia varten. Verkkotunniste ei ole useimmilla palveluntarjoajilla yhdistetty salaamattomiin tietoihin, kuten nimet, postiosoitteet tai sähköpostiosoitteet.
• IP-osoitteen lyhentäminen: ”IP-osoitteen lyhentäminen” tarkoittaa menetelmää, jossa poistetaan IP-osoitteen viimeinen oktetti, eli IP-osoitteen viimeiset luvut, jotta IP-osoitetta ei voi enää käyttää henkilön selkeään tunnistamiseen. Siksi IP-osoitteen lyhentämistä käytetään käsittelymenetelmien pseudonymisointiin erityisesti verkkomarkkinoinnissa.
• Kiinnostuksenkohteisiin ja käyttäytymiseen perustuva markkinointi: Kiinnostuksenkohteisiin ja/tai käyttäytymiseen perustuvasta markkinoinnista puhutaan, kun käyttäjien potentiaalinen kiinnostus mainoksiin ja muihin sisältöihin määritetään etukäteen mahdollisimman tarkasti. Tämä tapahtuu heidän aiemmasta käyttäytymisestään saatujen tietojen avulla (esim. tiettyjen verkkosivustojen avaaminen ja käynti niissä, ostokäyttäytyminen tai viestintä muiden käyttäjien kanssa), jotka tallennetaan niin kutsuttuun profiiliin. Näitä tarkoituksia varten käytetään yleensä evästeitä.
• Konversiomittaus: ”Konversiomittaus” tarkoittaa menetelmää, jonka avulla voidaan määrittää markkinointitoimenpiteiden tehokkuus. Tätä varten käyttäjän laitteille tallennetaan yleensä eväste sellaisten verkkosivustojen sisällä, joilla markkinointitoimenpiteitä tehdään, ja se avataan sitten uudelleen kohdeverkkosivustolla. Näin voimme esimerkiksi selvittää, ovatko muilla verkkosivustoilla näyttämämme mainokset olleet menestyksekkäitä.
• Henkilötiedot: ”Henkilötiedoilla” tarkoitetaan kaikkia tietoja, jotka koskevat tunnistettua tai tunnistettavaa luonnollista henkilöä (jäljempänä ”rekisteröity”); tunnistettavana pidetään luonnollista henkilöä, joka voidaan tunnistaa suoraan tai epäsuoraan, käyttämällä erityisesti kohdistusta tunnisteeseen, kuten nimeen, tunnistenumeroon, sijaintitietoihin, verkkotunnisteeseen (esim. eväste), tai yhteen tai useampaan erityisominaisuuteen, jotka ilmaisevat tämän luonnollisen henkilön fyysisen, fysiologisen, geneettisen, psyykkisen, taloudellisen, kulttuurillisen tai sosiaalisen identiteetin.
• Profilointi: ”Profiloinnilla” tarkoitetaan kaiken tyyppistä automatisoitua henkilötietojen käsittelyä, jota tapahtuu, kun henkilötietoja käytetään luonnolliseen henkilöön liittyvien tiettyjen henkilökohtaisten ominaisuuksien (profiloinnin tyypistä riippuen tähän kuuluvat ikää, sukupuolta, sijaintia ja liikkumista koskevat tiedot, viestintä verkkosivustojen ja niiden sisältöjen kanssa, ostokäyttäytyminen, sosiaalinen vuorovaikutus muiden ihmisten kanssa) analysointiin, arviointiin tai ennustamiseen (esim. kiinnostus tiettyihin sisältöihin tai tuotteisiin, napsautuskäyttäytyminen verkkosivustolla tai asuinpaikka). Profilointia varten käytetään usein evästeitä ja verkkojäljiteitä.
• Kattavuuden mittaus: Kattavuuden mittausta (käytetään myös nimitystä verkkoanalytiikka) käytetään verkkotarjonnan kävijävirtojen analysointiin, ja se voi sisältää tietoja vierailijoiden käyttäytymisestä tai kiinnostuksesta tiettyihin tietoihin, kuten esim. verkkosivustojen sisällöt. Kattavuusanalyysien avulla verkkosivustojen haltijat voivat esim. tunnistaa mihin aikaan vierailijat käyvät heidän verkkosivustollaan ja mistä sisällöistä he ovat kiinnostuneita. Näin he voivat esim. mukauttaa verkkosivuston sisällöt paremmin vierailijoiden tarpeisiin. Kattavuusanalyysien tarkoituksia varten käytetään usein pseudonymisoituja evästeitä ja verkkojäljiteitä, jotta tunnistetaan palaavat vierailijat ja saadaan siten tarkkoja analyyseja verkkotarjonnan käytöstä.
• Uudelleenmarkkinointi: ”Uudelleenmarkkinoinnista” (myös ”remarketing” tai ”retargeting”) puhutaan, kun esim. mainostarkoituksia varten huomioidaan, mistä tuotteista käyttäjä on kiinnostunut verkkosivustolla, jolloin käyttäjää muistutetaan muilla verkkosivustoilla näistä tuotteista esim. mainoksissa.
• Sijaintitiedot: Sijaintitietoja syntyy, kun mobiililaite (tai muu laite, jossa on sijainnin määrityksen tekniset edellytykset) muodostaa yhteyden soluun, WLAN-verkkoon tai vastaaviin sijainninmäärityksen teknisiin välineisiin ja toimintoihin. Sijaintitietojen avulla saadaan selville, missä maapallon maantieteellisesti määritettävässä sijainnissa kyseinen laite on. Sijaintitietoja voidaan käyttää esim. karttatoimintojen tai muiden paikasta riippuvien tietojen esittämiseen.
• Seuranta: ”Seurannasta” puhutaan, kun käyttäjien käyttäytyminen useissa verkkotarjonnoissa voidaan selvittää. Yleensä käyttäytymiseen ja kiinnostuksenkohteisiin liittyvät tiedot tallennetaan käytettyjen verkkotarjontojen suhteen evästeisiin tai seurantatekniikoiden tarjoajien palvelimille (niin kutsuttu profilointi). Näitä tietoja voidaan sitten esim. käyttää, jotta käyttäjille voidaan näyttää mainoksia, jotka vastaavat oletettavasti heidän kiinnostuksenkohteitaan.
• Rekisterinpitäjä: ”Rekisterinpitäjä” on luonnollinen tai oikeushenkilö, viranomainen, laitos tai muu elin, joka päättää yksin tai yhdessä muiden kanssa henkilötietojen käsittelyn tarkoituksista ja välineistä.
• Käsittely: ”Käsittely” tarkoittaa automatisoidun menetelmän avulla tai ilman sellaista suoritettua toimintoa tai toimintojen kokonaisuutta, joka kohdistetaan henkilötietoihin. Käsite on laaja ja kattaa käytännössä kaiken tietojen käsittelyn olipa se sitten keräämistä, analysointia, tallentamista, välittämistä tai poistamista.

| -—|